Privacy Policy

PRIVACY BELEID

Door gebruik te maken van de website(s) van VZW RETROACTIEF (hierna ook benoemd als ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’) gaat u akkoord met zijn/hun ‘Gebruiksvoorwaarden’. Lees dit Privacy Beleid aandachtig om op de hoogte te zijn/te blijven van het beleid van VZW RETROACTIEF omtrent het verzamelen en Verwerken van Persoonlijke Gegevens. Indien u vragen heeft over dit beleid en/of over uw rechten als Betrokkene, kan u ons contacteren via contact@radiosingjaal.be.

 

Content

 

1. INTRODUCTIE

VZW RETROACTIEF respecteert de privacy van al zijn werknemers, vrijwilligers, leden, klanten, leveranciers, dienstverleners en andere personen (zoals bijvoorbeeld luisteraars). Uw Persoonlijke Gegevens worden verzameld en Verwerkt conform de geldende privacy wetgevingen (i.e. Algemene Verordening van Gegevensbescherming of ‘AVG’ en de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) waardoor ze beveiligd zijn en niet misbruikt worden. VZW RETROACTIEF treedt op als Verwerkingsverantwoordelijke. Dit wil zeggen dat VZW RETROACTIEF zelf de doeleinden en middelen vastlegt voor het Verwerken van uw Persoonlijke Gegevens. Dit Privacy Beleid beschrijft welke Persoonlijke Gegevens verzameld en Verwerkt worden door VZW RETROACTIEF en voor welke doeleinden, en verklaart welke rechten u heeft als Betrokkene. VZW RETROACTIEF:

 • specifieert telkens de doeleinden voor het Verwerken van uw Persoonlijke Gegevens (a.d.h.v. dit Privacy Beleid);
 • limiteert de verzameling van Persoonlijke Gegevens tot deze die strikt noodzakelijk zijn voor het vooropgestelde rechtmatige doeleinde;
 • vraagt om uw expliciete toestemming om uw Persoonlijke Gegevens te Verwerken indien dit bij wet verplicht is;
 • neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen. VZW RETROACTIEF eist dezelfde beveiligingsmaatregelen van Derden die in opdracht van VZW RETROACTIEF uw Persoonlijke Gegevens Verwerken (relatie tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker);
 • respecteert uw rechten om inzage te verkrijgen van uw Persoonlijke Gegevens, deze te corrigeren, te verwijderen en/of over te dragen, en om de Verwerking er van te beperken (zie sectie 10).

 

2. WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD EN VERWERKT?

Welke Persoonlijke Gegevens VZW RETROACTIEF van u verzamelt en Verwerkt, hangt af van de door u gevraagde dienst(en) wanneer u onze website(s) (en landingspagina’s) bezoekt, ons online of offline contacteert, deelneemt aan één onze activiteiten, etc. VZW RETROACTIEF verzamelt voornamelijk volgende Persoonlijke Gegevens: naam en familienaam, telefoonnummer, GSM-nummer, (werk) e-mailadres, fax nummer, adres, titel, bedrijf of organisatie (en BTW-nummer), deelname gegevens (van evenementen, online inschrijvingen en/of bijeenkomsten), IP-adres, cookie-ID, surfgedrag, kredietkaart gegevens (indien van toepassing), locatiegegevens (GPS) en andere gegevens (bijvoorbeeld foto’s en video’s).

 

3. HOE WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD?

3.1 Rechtstreeks van u

VZW RETROACTIEF verzamelt Persoonlijke Gegevens van u i) via de website(s) van VZW RETROACTIEF, ii) tijdens communicatie tussen u en VZW RETROACTIEF via e-mail, telefoon, sociale media, evenement registraties en andere middelen, en iii) tijdens evenementen en activiteiten (bijvoorbeeld a.d.h.v. foto’s en video’s).

De website(s) van VZW RETROACTIEF vraagt/vragen om de vrijwillige verstrekking van uw Persoonlijke Gegevens indien dit noodzakelijk is voor het leveren van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld het abonneren op onze nieuwsbrief). U kan ook surfen naar een landingspagina waar andere Persoonlijke Gegevens en voorkeuren verzameld worden. Deze gegevens kunnen onder andere ‘selectievakjes’ en ‘vrije tekstvelden’ omvatten waarin de gevraagde dienst omschreven wordt.

Onze website is gericht tot (jong) volwassenen. VZW RETROACTIEF verzamelt geen Persoonlijke Gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Indien u vermoedt dat dit wel het geval is, contacteer ons dan via contact@radiosingjaal.be.

3.2 Automatisch verzamelde informatie

De website(s) van VZW RETROACTIEF verzamelt/verzamelen automatisch enkele gebruiksgegevens van zijn bezoekers zoals bijvoorbeeld de naam van uw internet provider, het Internet Protocol (IP) adres, tijd en datum wanneer u onze site bezoekt, andere pagina’s die u bezoekt, browser type en versie, geografische informatie en het internet adres van Derden van waaruit u rechtstreeks gelinkt werd met onze website. Deze informatie wordt gebruikt om de website(s) van VZW RETROACTIEF te optimaliseren en te beheren, uw ervaring te personaliseren en trends te analyseren. We kunnen het aantal bezoekers van specifieke website gedeeltes opzoeken voor intern gebruik. Bezoekers worden echter niet geïdentificeerd.

 

4. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKT EN HOELANG WORDEN DEZE BIJGEHOUDEN?

VZW RETROACTIEF houdt uw Persoonlijke Gegevens niet langer bij dan strikt noodzakelijk om het doeleinde waarvoor ze verzameld werden te realiseren. Elke bewaartermijn start op de eerste dag van de tweede maand van het kwartaal volgend op de dag waarop de Persoonlijke Gegevens verzameld werden.

4.1 Contact formulier en op inschrijving gebaseerde kanalen

U kan het online contact formulier van VZW RETROACTIEF gebruiken om vragen te stellen en/of verzoeken te doen. Hiervoor hebben we uw naam en familienaam, IP-adres, e-mailadres en telefoonnummer (of mobiel nummer) nodig. Deze gegevens worden bijgehouden tot het moment waarop we zeker zijn dat u tevreden bent over ons antwoord, plus 1 jaar. Dit vergemakkelijkt verdere opvolging bij aansluitende vragen. Bovendien kan deze informatie helpen bij het trainen van onze klantendienst.

VZW RETROACTIEF bezit ook communicatiekanalen die gebaseerd zijn op inschrijving voor diegenen die geïnteresseerd zijn in onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt enkel met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Elke via één van deze kanalen verzonden e-mail bevat een link om uzelf uit te schrijven. Uw gegevens worden tot 3 maanden na het uitschrijven bewaard.

4.2 Uw bestelling afhandelen

Wij gebruiken uw Persoonlijke Gegevens wanneer we uw order afhandelen of één van onze diensten en/of producten leveren (al dan niet volgens contractuele verplichtingen). Voor dit doel, kunnen we gebruik maken van uw betalingsgegevens, telefoonnummer (mobiel nummer), e-mailadres en IP-adres. Deze gegevens worden bijgehouden tot uw order verwerkt is, plus 5 jaar (wettelijke bewaartermijn).

4.3 Reclameacties, updates en andere berichtgevingen

Anders dan de advertenties op onze website(s), kunnen we u onder andere informeren over (nieuwe) producten en diensten, evenementen en activiteiten via brieven (post), e-mails, sociale media en/of telefoon. U kan ons ten allen tijde contacteren indien u dergelijke (reclame-) communicatie niet langer wenst. Elke brief bevat voor dergelijke verzoeken onze contactgegevens. Elke e-mail bevat een link om u uit te schrijven. Op sociale media kan u ons blokkeren.

4.4 Statistieken en profilering

VZW RETROACTIEF houdt statistieken bij over het gebruik van onze website(s) m.b.v. Google Analytics en Hotjar (zie sectie 16). Deze statistieken helpen ons onze programma’s, producten, diensten en inhoud van de website(s) te analyseren, te ontwikkelen en te verbeteren (door bijvoorbeeld enkel de voor u relevante informatie weer te geven). Deze data wordt geanonimiseerd door de laatste 8 cijfers van uw IP-adres te maskeren. Deze data wordt niet gedeeld met andere diensten van Google of Derden. Uw Persoonlijke Gegevens (gelimiteerd tot deze die u met ons gedeeld heeft) worden mogelijks met deze data gecombineerd. Indien u niet wenst dat uw Persoonlijke Gegevens gebruikt worden voor dit doeleinde, kan u de functionele Cookies uitzetten in onze Cookie instellingen of ons contacteren. Uw IP- en e-mailadres worden 2 jaar bewaard zoals wettelijk verplicht.

4.5 Marketing

VZW RETROACTIEF Verwerkt Persoonlijke Gegevens van (nieuwe) leden, vrijwilligers, klanten en andere personen om met hen in contact te blijven en hun te informeren. Deze gegevens bevatten onder meer ‘persoonlijke voorkeuren’ die ten allen tijde gewijzigd kunnen worden door gebruik te maken van de link ‘mijn e-mail voorkeuren’ die in elke e-mail vermeld staat.

4.6 Locatiegegevens

Indien nodig worden uw locatiegegevens (GPS) bewaard. Hiervoor wordt altijd eerst uw toestemming gevraagd. Deze data (en andere) kunnen ook bewaard en verwerkt worden door de provider van de navigatie/mapping software zoals Google Maps. De data kan ook gebruikt worden door bijvoorbeeld Google of Apple. VZW RETROACTIEF heeft geen controle over hun acties. We raden aan om het privacy beleid van de provider in kwestie te lezen.

 

5 RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING

De gegevensbeschermingswet lijnt verschillende voorwaarden uit waarop de rechtmatigheid van Verwerking van uw Persoonlijke Gegevens door VZW RETROACTIEF gebaseerd is. Er is steeds aan minstens 1 van volgende voorwaarden voldaan:

 1. Toestemming: in specifieke situaties kan VZW RETROACTIEF uw toestemming vragen om uw Persoonlijke Gegevens te verwerken. Het doeleinde van de verwerking en welke gegevens hiervoor noodzakelijk zijn, worden u steeds duidelijk meegedeeld;
 2. Contractuele verplichtingen: in sommige gevallen dient VZW RETROACTIEF uw gegevens te verwerken om te voldoen aan contractuele verplichtingen. Zo wordt bijvoorbeeld uw naam verzameld tijdens de inschrijving van een activiteit om een persoonlijke badge te kunnen printen, en uw (e-mail)adres om een factuur te kunnen versturen;
 3. Wettelijke verplichtingen: de wet kan ons ertoe verplichten uw Persoonlijke Gegevens te verzamelen en te Verwerken (bijvoorbeeld in geval van fraude of andere criminele activiteiten);
 4. Behartiging van de gerechtvaardigde belangen: in specifieke situaties kan VZW RETROACTIEF uw Persoonlijke Gegevens Verwerken voor haar eigen legitieme belangen op voorwaarde dat de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de Betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, niet zwaarder wegen dan die legitieme belangen, met name wanneer de Betrokkene een kind is. VZW RETROACTIEF kan bijvoorbeeld uw adresgegevens gebruiken voor direct marketing om u te informeren over programma’s, producten en/of diensten die u mogelijks interesseren.

 

6 WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Volgende personen en organisaties kunnen toegang hebben tot uw Persoonlijke Gegevens:

 • Werknemers en vrijwilligers die werken voor VZW RETROACTIEF;
 • Derden: onder strikte voorwaarden (zie sectie 8);
 • Relevante autoriteiten: indien wettelijk opgelegd of indien dergelijke actie te goeder trouw noodzakelijk is om te voldoen aan de juridische procedure, om de rechten van VZW RETROACTIEF en haar website(s) te beschermen, of om de gezondheid, veiligheid en/of welzijn van VZW RETROACTIEF en haar werknemers en vrijwilligers, gebruikers van de producten en diensten van VZW RETROACTIEF of leden van de bevolking te beschermen.

 

7 HOE WORDT UW PERSOONLIJKE DATA BEVEILIGD?

VZW RETROACTIEF voorziet in verschillende veiligheidsmaatregelen en procedures om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen tegen niet geautoriseerde toegang, onjuiste verwerking en verlies van gegevens verzameld via de website(s) van VZW RETROACTIEF en via andere middelen. VZW RETROACTIEF beveiligt de toegang tot alle transactionele gebieden van haar website(s) met behulp van ‘https’ technologie. Kredietkaart informatie wordt geëncrypteerd opgeslagen.

Andere beveiligingsmaatregelen omvatten firewalls en andere soft- en hardware die de website(s) van VZW RETROACTIEF en data beschermen tegen indringing. VZW RETROACTIEF controleert de toegang tot haar netwerk via gebruikersreferenties. Deze worden toegekend en herroepen volgens standaard procedures van VZW RETROACTIEF. VZW RETROACTIEF dwingt regels omtrent de lengte en karakters van een paswoord af, en eist dat gebruikers hun paswoord op regelmatige basis wijzigen. Gebruikers zijn afhankelijk van hun functie bij VZW RETROACTIEF gelimiteerd in de toegang tot Persoonlijke Gegevens.

Doch dient de Betrokkene steeds rekening te houden met het feit dat de website(s), het netwerk en het informatie managementsysteem van VZW RETROACTIEF gerund worden door soft- en hardware, en netwerken. Stuk voor stuk componenten die onderhoud vereisen en waarbij problemen en/of veiligheidsinbreuken kunnen voorkomen. Geen enkele transmissie over het internet, noch elektronische opslagsystemen zijn 100% veilig. Bijgevolg kan VZW RETROACTIEF geen absolute veiligheid van uw Persoonlijke Gegevens garanderen. Gebruikers van de website(s) zijn als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van hun gebruikersnaam en wachtwoord, en zijn verantwoordelijk voor ongeoorloofd gebruik er van.

 

8 DELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS MET DERDEN

VZW RETROACTIEF zal uw Persoonlijke Gegevens niet verkopen, verhuren of publiek maken aan of op een andere manier delen met Derden, anders dan omschreven in dit Privacy Beleid. VZW RETROACTIEF werkt met andere bedrijven en organisaties samen (i.e. Derden) die mogelijk uw Persoonlijke Gegevens ontvangen en Verwerken om hun diensten aan VZW RETROACTIEF te kunnen leveren. Deze diensten omvatten maar zijn niet gelimiteerd tot:

 • Website hosting;
 • IT-service;
 • Softwarediensten;
 • Betalingsdiensten;
 • Verpakkings- en verzendingsdiensten;
 • Mailingdiensten;
 • Klantendiensten;
 • Podcasts;
 • Online communicatieplatformen.

VZW RETROACTIEF zal enkel die Persoonlijke Gegevens met Derden delen die strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van de gevraagde dienst(en). Derden mogen uw Persoonlijke Gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan deze die gevraagd werden en moeten de vertrouwelijkheid van uw Persoonlijke Gegevens bewaren. Derden kunnen binnen of buiten de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (EU/EER) en Zwitserland gelegen zijn. In Sectie 9 worden de beschermingsmechanismen toegelicht die van toepassing zijn wanneer Persoonlijke Gegevens gedeeld worden met Derden die buiten bovengenoemde regio gelegen zijn.

VZW RETROACTIEF streeft er naar om haar leden en geregistreerde gebruikers van haar website(s) te voorzien van bijgewerkte white papers (en webinars) die voor hen relevant zijn. Zodoende kunnen ze op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Hoewel deze white papers (en webinars) gratis zijn voor leden en geregistreerde gebruikers, worden deze op vraag van VZW RETROACTIEF door Derden gecreëerd en afgeleverd. In ruil mogen deze Derden onze leden en geregistreerde gebruikers contacteren voor het promoten van hun producten en diensten. Dit is noodzakelijk om de white papers (en webinars) kosteloos aan te kunnen bieden, wat VZW RETROACTIEF’s legitieme belang is.

Namen en contactgegevens van online leden zijn beschikbaar voor andere leden van VZW RETROACTIEF’s online gemeenschappen overeenkomstig de privacy instellingen van de gebruiker. VZW RETROACTIEF’s gemeenschappen zijn online fora waarop leden met elkaar kunnen communiceren en informatie delen. De privacy instellingen kunnen geraadpleegd en gewijzigd worden via een persoonlijk login (vereist).

Wanneer u deelneemt aan een evenement van VZW RETROACTIEF kunnen uw contactgegevens gedeeld worden met andere aanwezigen via de verspreiding van een aanwezigheidslijst. Uw Persoonlijke Gegevens worden enkel en alleen gedeeld voor gebruik tijdens het betreffende evenement.

VZW RETROACTIEF kan bij wet opgelegd worden om uw Persoonlijke Gegevens te delen met relevante autoriteiten. Dit is ook gerechtvaardigd wanneer VZW RETROACTIEF in goeder trouw gelooft dat dergelijke openbaring noodzakelijk is om i) conform te zijn met juridische processen, ii) de rechten van VZW RETROACTIEF en haar website(s) te beschermen, of iii) de gezondheid, veiligheid en welzijn van VZW RETROACTIEF en haar vrijwilligers en leden, gebruikers van haar producten en diensten, en leden van de maatschappij te beschermen.

 

9 DELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS MET DERDE LANDEN

Persoonlijke Gegevens die verzameld werden in de EU/EER en/of Zwitserland, worden enkel naar Derde Landen (i.e. landen die noch door de Europese Commissie, noch door de Federale Gegevensbeschermingscommissaris van Zwitserland erkend worden te voorzien in een adequaat niveau van data protectie) verstuurd op basis van Standaard Contractuele Clausules aangenomen door de Europese Commissie conform AVG wetgeving.

 

10 UW RECHTEN

 • U heeft het recht om aan VZW RETROACTIEF een kopie te vragen van alle Persoonlijke Gegevens die over u worden bijgehouden;
 • U heeft het recht om uw Persoonlijke Gegevens te laten verbeteren of verwijderen;
 • U heeft het recht om een beperking aan te vragen van de Verwerking van uw Persoonlijke Gegevens, of te vragen dat deze niet (meer) worden gebruikt;
 • U heeft het recht om de overdracht te vragen van uw Persoonlijke Gegevens, die in handen zijn van VZW RETROACTIEF, aan een Derde Partij;
 • U heeft het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde beslissingen (e.g. profilering);
 • U heeft het recht te kiezen voor een opt-out voor rechtstreekse marketing door VZW RETROACTIEF (zij het via gespecifieerde kanalen, of via alle kanalen). Let wel: sommige niet-marketing berichten, zoals product-download en verkooptransacties vallen niet onder de algemene opt-out;
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij het bevoegde toezichtsorgaan (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) indien u de indruk heeft dat: i) een inbreuk in verband met Persoonlijke Gegevens heeft plaatsgevonden in de context van uw gebruik van de website van VZW RETROACTIEF of de diensten van VZW RETROACTIEF, en/of ii) de Europese en/of nationale Privacywetgeving is geschonden.

Leden en geregistreerde gebruikers kunnen kiezen hoe ze de verschillende berichten van VZW RETROACTIEF wensen te ontvangen (e.g. of ze e-mails wensen te ontvangen op hun privé of werk e-mailadres, enz.). Dit kan door uw persoonlijke instellingen te wijzigen via de “Mijn abonnementen” functie op uw profielpagina.

Hebt u vragen omtrent uw rechten en de uitoefening ervan, contacteer ons dan door een e-mail te versturen met ‘AVG rechten’ als onderwerp naar contact@radiosingjaal.be.

 

11 EIGEN BIJDRAGE ALS GEBRUIKER

U kan ook zelf Persoonlijke Gegevens en andere informatie aanleveren om te publiceren of weer te geven op online fora van VZW RETROACTIEF, of op andere openbare delen van de website(s), of om door te sturen naar andere gebruikers van de website(s) of Derden (i.e. “Gebruikersinput”). Het bezorgen van deze informatie en het uitsturen er van naar Derden doet u op eigen risico. Wij hebben geen controle over de daden van andere gebruikers van de website(s), met wie u kiest om uw Gebruikersinput te delen. Bijgevolg kunnen wij niet garanderen dat uw Gebruikersinput niet wordt gezien door een onbevoegde persoon.

 

12 FOTOGRAFIE, AUDIO- EN VIDEO-OPNAMES OP EVENEMENTEN

Tijdens de deelname aan een evenement van VZW RETROACTIEF hebben wij het recht om foto’s van u te maken. We hebben tevens het recht beeld- en geluidopnames te maken tijdens zowel fysieke evenementen, als van evenementen online, met inbegrip van uw deelname aan het evenement (waaronder afbeeldingen van u, uw vragen en opmerkingen). VZW RETROACTIEF gebruikt foto’s, video- en audio-opnames om zijn evenementen te promoten. Foto’s en opnames zijn essentieel om de energie en sfeer vast te leggen, en mensen die niet aanwezig konden zijn een beeld te geven over het evenement.

 

13 TWITTER WALLS

Tweets zijn standaard openbaar. Tijdens evenementen van VZW RETROACTIEF, kan een Twitter Wall geïnstalleerd zijn die relevante Tweets van deelnemers aan het evenement, sprekers of exposanten projecteert. VZW RETROACTIEF moedigt het gebruik van evenement specifieke hashtags aan, zodat relevante tweets verschijnen op de Twitter Wall. Deelnemers, sprekers of exposanten zouden ervoor kunnen kiezen om deze specifieke hashtags niet te gebruiken (e.g. vanwege de limiet van 140 tekens). VZW RETROACTIEF heeft echter een legitiem belang, alle relevante Tweets, discussies en interacties op te pikken en weer te geven op zijn Twitter Wall die verband houden met het evenement, en het thema van het evenement, ongeacht of deze de specifieke hashtags van het evenement bevatten. Dit is belangrijk om de missie van VZW RETROACTIEF te bevorderen, en de deelnemers op de hoogte te houden van actuele trends en aankomende evenementen. Om deze reden kan VZW RETROACTIEF gebruik maken van uw Persoonlijke Gegevens om te zoeken naar de Twitter handles van deelnemers, sprekers of exposanten, en te zorgen dat openbare Tweets, verzonden door deze Twitter handles en verband houdend met het evenement van VZW RETROACTIEF of het onderwerp daarvan, worden weergegeven op de Twitter Wall van VZW RETROACTIEF.

 

14 KREDIETKAARTGEGEVENS

VZW RETROACTIEF gebruikt en deelt geen kredietkaartgegevens die het ontvangt van gebruikers, behalve zoals beschreven in sectie 8 ‘Delen van Persoonlijke Gegevens met Derden’ van het Privacy Beleid. Met een vereffeningsprovider delen we enkel de informatie die nodig is om betaling af te dwingen. Kredietkaartgegevens worden versleuteld opgeslagen in ons contact managementsysteem.

 

15 GELINKTE WEBSITES

Dit Privacy Beleid is enkel van toepassing op website(s) van VZW RETROACTIEF. Hoewel de website(s) van, en verzonden e-mails door VZW RETROACTIEF kunnen verwijzen naar andere websites op het internet, is VZW RETROACTIEF niet verantwoordelijk voor de inhoud of informatie vervat op deze andere websites en heeft hier ook geen enkele redactionele controle over, met inbegrip van het privacy beleid. Wij raden u aan om het privacy beleid van dergelijke andere websites door te nemen en uw eigen conclusies te trekken over het al-dan-niet toereikend zijn van hun beleid.

De website(s) van VZW RETROACTIEF kan/kunnen functies van sociale media bevatten (e.g. de Facebook ‘like’ knop). Deze functies kunnen uw IP-adres en browsergeschiedenis verzamelen, en een cookie instellen om goed te kunnen functioneren. Uw Persoonlijke Gegevens worden enkel doorgegeven aan sociale media providers als u ingelogd bent op het betreffende sociale netwerk. Uw interacties met deze functies zijn het voorwerp van het privacy beleid van de partijen die ze aanbieden. Als u zich hier ongemakkelijk bij voelt, kan u deze functie afzetten onder ‘Cookie intellingen’.

 

16 COOKIES EN TRACERINGSTECHNOLOGIE

Onze online diensten maken gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine bestanden waarin we informatie kunnen opslaan zodat u die informatie niet meer moet invullen. We kunnen ze ook hanteren om te controleren of u opnieuw gebruik maakt van onze website(s).

De eerste keer dat u onze online diensten bezoekt, krijgt u een melding te zien die onze Cookies uitlegt, en zullen we om uw toestemming vragen om deze Cookies te gebruiken. U heeft de keuze om toe te staan dat VZW RETROACTIEF deze Cookies gebruikt of om dit te weigeren. Om gebruik te maken van het deel van de site voorbehouden voor geregistreerde gebruikers of van de gepersonaliseerde functies, en om VZW RETROACTIEF in staat te stellen de diensten in het leden-gedeelte correct te verwerken, moet uw browser ingesteld zijn om Cookies te accepteren.

U kan cookies uitschakelen via de ‘Cookie instellingen’ in uw browser opties. Het is mogelijk dat sommige delen van onze website(s) hierdoor niet correct werken. We hebben afspraken gemaakt met Derden die cookies plaatsen doorheen onze website(s). Desalniettemin, kunnen we niet volledig controleren wat ze doen met hun cookies. Hierdoor is het aangeraden om ook hun privacy verklaringen aandachtig te lezen.

VZW RETROACTIEF kan gebruik maken van volgende cookies:

Website statistieken

 

We gebruiken Google Analytics en Hotjar om bezoekers te volgen op onze website(s) en om rapporten te ontvangen over hoe onze bezoekers de website gebruiken.
Functionele cookies

 

WordPress maakt gebruik van een cookie tijdens uw bezoek aan onze website(s) om te kijken of uw browser cookies ondersteunt. Deze cookies worden gebruikt om uw bezoek te optimaliseren en uw persoonlijke voorkeuren bij te houden.
Sociale media en video tools

 

Voor sommige plug-ins gebruiken wij de diensten van andere bedrijven. We hebben een akkoord bereikt met deze bedrijven over de werking en het gebruik van hun cookies. Desondanks kunnen we niet volledig controleren wat ze doen met hun cookies, en raden wij u aan om hun privacy verklaringen aandachtig te lezen. De volgende bedrijven hebben hun cookie geplaatst op onze website: Vimeo, Youtube, Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.
Hubspot cookies

 

We gebruiken Hubspot cookies om uw Persoonlijke Gegevens en contactvoorkeuren die u ons heeft bezorgd veilig te verzamelen, te bewaren en te gebruiken. We gebruiken ook cookies om te verzekeren dat onze website correct werkt en om uw persoonlijke voorkeuren up-to-date te houden.

We hebben een strikt dataverwerkingsakkoord afgesloten met Hubspot. Zij mogen de volgende informatie bijhouden: voor- en familienaam, telefoonnummer, e-mailadres, participatie gegevens (van evenementen, online abonnementen en/of meetings), IP-adres, social ID en cookie ID.

Google Analytics

 

De website(s) van VZW RETROACTIEF maakt gebruik van Google Analytics, een web analyse dienst, geleverd door Google, Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt ‘cookies’, dit zijn tekstbestanden, geïnstalleerd op uw computer, om de website toe te laten te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die wordt gegenereerd door de cookie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) zal worden doorgezonden naar, en bewaard door Google op servers in de Verenigde Staten. In het geval dat IP-anonymisering actief is, zal Google de laatste 8 tekens anonimiseren van het IP-adres van lidstaten van de Europese Unie en in landen die zijn aangesloten bij het verdrag van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres opgestuurd naar, en ingekort door de Google servers in de VS. Google zal deze informatie gebruiken uit naam van de website provider teneinde uw gebruik van de website te evalueren, rapporten op te stellen voor de website beheerder over de activiteit op de website, en om andere website-activiteit en internetgebruik gerelateerde diensten aan te bieden aan de website provider. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere informatie die Google reeds in handen heeft. U kan weigeren om cookies te gebruiken, door de gepaste opties in/uit te schakelen in uw browser. Besef wel, dat u, indien u dit doet, mogelijk geen gebruik zal kunnen maken van alle functies van onze website(s). Daarenboven kan u Google het vergaren en gebruiken van gegevens (cookies en IP-adres) weigeren door de Browser plug-in te downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

 

Hotjar

 

We maken gebruik van Hotjar om bezoekers te volgen op onze website(s) en om rapporten te ontvangen over hoe gebruikers de website(s) gebruiken. We hebben een strikt gegevensverwerkingsakkoord afgesloten en IP-adressen worden geanonimiseerd. We maken ook gebruik van Hotjar om anonieme enquêtes te houden op onze website(s).

 

 

Sommige webbrowsers sturen ‘volg-mij-niet’ signalen uit naar de websites waarmee de browser communiceert. Er is geen norm die bepaalt wat websites moeten doen als ze deze signalen ontvangen. Op dit moment ondernemen we geen actie wanneer we deze signalen ontvangen. Mogelijk herzien we dit beleid eenmaal een norm is vastgelegd voor de correcte reactie op deze signalen.

Als u e-mails ontvangt van VZW RETROACTIEF, en links volgt die in deze e-mails staan, zal u worden geïdentificeerd vanwege een code in de link, en worden uw interacties met onze website vastgelegd in ons marketing systeem.

 

17 HERZIENINGEN

Het is mogelijk dat dit Privacy Beleid het onderwerp uitmaakt van een update. Bijvoorbeeld als gevolg van recent geïmplementeerde diensten, of een nieuwe Europese wetgeving, waardoor mogelijk de manier verandert waarop VZW RETROACTIEF uw Persoonlijke Gegevens Verwerkt. Als de inhoud van ons Privacy Beleid wordt aangepast, zullen wij een melding van deze wijzigingen posten op onze homepage, zodat onze gebruikers altijd weten welke Persoonlijke Gegevens we verzamelen, hoe we deze Verwerken, en onder welke omstandigheden we deze doorgeven (indien van toepassing). De datum waarop wijzigingen aan het Privacy Beleid werden doorgevoerd zal steeds worden meegedeeld (zie onder ‘datum laatste update’).

We moedigen u aan om op regelmatige tijdstippen deze pagina en de homepage van onze website(s) te raadplegen voor de nieuwste informatie omtrent ons Privacy Beleid. Als u onze website(s) gebruikt na de melding van de aanpassingen aan ons Privacy Beleid, gaat u akkoord met de laatst aangepaste versie.

 

18 VRAGEN EN BEDENKINGEN

Als u een vraag heeft over ons Privacy Beleid, uw rechten als Betrokkene, of vermoedt dat VZW RETROACTIEF uw Persoonlijke Gegevens heeft Verwerkt op een manier die niet in overeenstemming is met ons Privacy Beleid, gelieve ons te contacteren op: contact@radiosingjaal.be.

Datum laatste update: december 2018